گزارش‌های رسیده حاکیست یک شرکت وابسته به مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، بابت خرید ۱۵ دستگاه دکل حفاری خشکی و ۶ دستگاه دکل حفاری دریایی به شرکت‌های چینی cptdc و basswood به ترتیب ۱۳۱.۷ و ۱۴۶۰ میلیون دلار، پیش پرداخت داده است.

از قرار معلوم، با شروع مراحل ساخت تعدادی از این دکل‌ها در شرکت‌های چینی، شواهد حاکی از منتفی شدن خرید باقیمانده دکل‌های خشکی و دریایی و فسخ قرارداد مذکور بوده است.

اطلاعاتی که رسیده است تایید می‌کند در صورت فسخ قرارداد بین شرکت ایرانی و چینی، مبلغ ۱۳۲ میلیون دلار پیش پرداخت شده قابل بازگشت نیست و خریدار ایرانی هم حق مطالبه این رقم را ندارد.

گفتنی است با فسخ نهایی این قرارداد، طرف چینی حداقل مبلغ ۳۳۳۹۰ میلیاد ریال یا معادل ۷۹۵ میلیون دلار ادعای خسارت می‌کند!

نود اقتصادی