داغ‌ترین پرونده‌ها:

آبگوشت خوری بر سفره سیاست

کنکاشی پیرامون عکسِ اخیرِ رائفی پور، جبرائیلی، یامین پور
۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۵
نویسنده/خبرنگار: سحر دانشور
هر فردِ آشنا با «بحرانِ سیاست زدگی» در فضای جامعه ایران می تواند آثار و نتایجِ انتشار عکسی مشترک از این سه چهره در فضای مجازی را پیش بینی کند. سادگی است اگر این تصویر را تصویری معمولی بدانیم و یا تصور کنیم آن سه تن هیچ قصدی از انتشار عکس نداشته، در نتیجه انتظارِ واکنش از میان لایه های مختلف مردم و فعالان رسانه ای نیز نداشتند

نسیم آنلاین؛ سحر دانشور:

سوم: می خواهم از آخرِ ماجرا شروع کنم، از دو اصطلاحِ «خرحزب الهی» و «سگ سکولار» که در پیِ تصویرِ «آبگوشت خورانِ» «یامین پور»، «رائفی پور» و «جبرائیلی» توسط «مشهورترین» عضوِ آن جمع منتشر شد. چرا رائفی‌پور اینگونه برآشفت و حتی کار را به خط و نشان کشی و پختن آشی با یک وجب روغن نیز کشاند؟! وجه عمیق ترِ این سوال بدین شکل است: آیا رائفی‌پور واقعا برآشفت و ما با «های نفس‌کش طلبی» روبروئیم؟!

هر فردِ آشنا با «بحرانِ سیاست زدگی» در فضای جامعه ایران می تواند آثار و نتایجِ انتشار عکسی مشترک از این سه چهره در فضای مجازی را پیش بینی کند. سادگی است اگر این تصویر را تصویری معمولی بدانیم و یا تصور کنیم آن سه تن هیچ قصدی از انتشار عکس نداشته، در نتیجه انتظارِ واکنش از میان لایه های مختلف مردم و فعالان رسانه ای نیز نداشته‌اند و به همین دلیل یکی از آن سه تن اینگونه برآشفته است که این عکس تصویر معمولیِ یک گپ و گفتِ دوستانه بوده و حالا که اینطور است آشی برایتان می پزم که فلان! پس نمی توان برآشفتنِ رائفی پور و فحاشی اش را برآشفتنِ واقعی دانست، چه اینکه واکنش به چنین عکسی در فضای امروزِ ایران بدیهی‌ترین اتفاقِ ممکن بوده و هست. من اصطلاحات و واکنشِ رائفی پور را در بسترِ «قدرت» تفسیر و تعبیر می کنم!

او که از چهره های حامیِ انقلاب اسلامی است سالها در قالب سخنرانی با بدنه مردم در معمولیترین لایه های اجتماعی ارتباط داشت، به زبانِ آنها و در میانِ آنها سخن گفت، در محلات، مساجد و حسینیه‌ها! مسائلِ مورد نظرش را با ادبیاتی همه فهم و نزدیک به کوچه بازار مطرح کرد و در سال‌های گذشته با مداومت بر برنامه‌ها و رویکردش به مخاطبانی گسترده دست یافت به گونه ای که امروز می توان او را مقبولِ طیف وسیعی از مردمِ که ارتباط چندانی با جامعه نخبگانیِ انقلابی و غیرانقلابی ندارند دانست. با اینحال نه تنها در تمام دوران فعالیتش از سوی چهره‌ها، محافل، تریبون‌ها و رسانه‌های رسمیِ انقلابیون، چپ و راست به رسمیت شناخته نشد، بلکه همواره با زبانِ طعن و تحقیر آنها مواجه شد. رائفی‌پور این شیوه برخورد با خود را نیز به فرصتی برای خود، دیدگاه‌ها و جایگاهش بدل کرده و همواره بر فاصله میان خود و چهره‌های رسمیِ چپ و راست و انقلابیون تاکید کرد و در حاشیه ای پررنگ تر از متنِ فعالیت فرهنگیِ انقلابی باقی ماند. تا اینکه مدتی پیش با حضور در برنامه جهان آرا برای اولین بار در یکی از تریبون های رسمی روبروی یکی از چهره های رسمیِ اصولگرا که وجهه ای انقلابی دارد حاضر شد. پس از آن تاکید بر ظرفیتِ ویژه رائفی پور در ارتباط گسترده با لایه های مختلف مردم آغاز شد و او به حلقه های رسمی نزدیکتر شد. عکس چند روزِ پیش و یادداشتِ جبرائیلی ورودِ قطعیِ رائفی پور به حلقه‌های رسمیِ جریاناتی که همواره از آنها تبری می‌جست (حتی در بیوی توئیتر خود بر فاصله بر جریاناتِ چپ و راست تاکید می کند!) و آنها نیز همواره از او دوری می‌جستند را به نمایش گذاشت، رائفی پور بالاخره از حاشیه به متنِ جریانات وارد شد و با آن تصویرِ آبگوشتی و توئیتِ پس از آن با اصطلاحاتی فحاشانه تنها فریادِ ناشی از «قدرت» و «مستیِ ناشی از این پیوند» را با مردم به اشتراک گذاشت. آن توئیت نه خشم و برآشفتگی از واکنش ها، که اتفاقا شادی ناشی از پیوستن به جریانات رسمی برای رسیدن به متنِ قدرت است. او بالاخره به رسمیت شناخته شد، رسمیتی که می تواند برایش منبع قدرت باشد، همین نکته می تواند زمینه بدمستی نهفته در توئیت آخرش باشد.

آیا طرفداران و هوادارانِ خشمگین و مسحور شده رائفی پور که در نتیجه آموزه های استادشان همه را دشمن و دشمن را همه غیر از خود می‌دانند و آماده هرگونه حمله شدید و فحاشی به منتقدینِ استادشان هستند، توانِ درکِ هضم شدنِ استادشان در حلقه های رسمیِ فرهنگ، سیاست و قدرت که تاکنون معترض جدیشان بوده (ساحتِ معترض و منتقد را جدا می دانم و فریادهای خشمگین، افشاگرانه و تندِ غیرِ عملیِ بدون راهکار و اندیشه را نه منتقدانه و موثر بلکه معترضانه و با تاثیرِ محدود و بیشتر منفی می دانم!) را دارند و قادرند فحاشیِ اینبارِ او را متاثر از قدرتی که به سمتش روانه شده است بدانند و نه چون فحاشی‌ها و حملاتِ دیگرش، ناشی از حاشیه‌نشینیِ خشم آلودِ سالهای گذشته‌اش؟!

دوم: تصویرِ آبگوشت خورانِ در ظاهر معمولی این سه تن، مرا به فرودگاهِ مهرآباد در سالِ 1396 برد، آنجا که امیرحسینِ مقصودلو معروف به امیر تتلو با ابراهیم رئیسی کاندیدای اصولگرا دیدار کرد تا اتفاقاتِ جدیدی در این جریان رخ دهد. نه اینکه رائفی پور تتلو باشد، چه اینکه خاستگاه و هوادارنِ این دو کاملا با هم متفاوت است، مسئله این نیست. مسئله «فُرمولی» است که گویا قرار است به «فُرمول» و «مدلی» ثابت برای بقای جریاناتِ سیاسی بدل شود، مسئله تکیه بر «هیجان» و «هواداری» برای ایجاد محبوبیت و مشروعیت و حیاتِ جریاناتِ سیاسی است. (همان اتفاقی که برای جریانِ دیگر سیاسی کشور نیز رخ داده و همواره در ادوارِ مختلف بر آن تکیه کرده اند!) در حقیقت جریانات سیاسی، اصولگرایی و نواصولگرایی (در این یادداشت ما را با دیگر جریانِ سیاسی کشور کاری نیست!) از خلقِ کلمه برای ارتباط با لایه های مختلف مردم عاجز و ناتوان بوده و هستند و به همین دلیل سرِ بزنگاه‌های سیاسی به ناچار به ظرفیت های شکل گرفته توسط افرادِ مختلف، حتی کسانی که روزی با آنها مخالف بوده اند، پناه میبرند تا با سوار شدن بر موجِ آنها بتوانند چند روزی به حیاتِ خود ادامه دهند. اما آیا میتوان جریانی بدون برنامه و فاقدِ توان برای برقراری ارتباط با مردم را جریانی انقلابی دانست که با برنامه و هدفمند به عرصه سیاسی و فرهنگی ورود کرده و می‌کند؟! آیا صرفا از همراهی با افرادی که ظرفیتی اجتماعی دارند و در سالهای گذشته هویتِ خود را در نفیِ بدونِ برنامه، غیرعلمی و هیجانیِ همه وضعیتها، شرایط و اشخاصِ موجود به دست آوردهاند می توان، با ژستِ دغدغهمندی به سراغ مردم و جلبِ رای ایشان رفت؟!

اول: این تصویر روی دیگر برنامه‌های عصرِجدید و برنده شو و سیاست گذاری جریاناتِ اصولگرا (که سعی دارند خود را انقلابی بنامند و بنمایند) در رسانه های مختلف است. جریانات مختلف سیاسی(که از بردنِ نام انقلابی برایشان ابا دارم) تا به حال نتوانسته اند زبان و کلماتِ خود را برای ارتباط با مردم خلق کنند، در نتیجه در بزنگاههایی اینچنین برای چند روزی حیاتِ بیشتر دست به تنفس مصنوعی می زنند، شوک درمانی می کنند تا جسدِ رو به احتضارِ خود را برای مدتی دیگر زنده نگه دارند. حال آنکه بقا در میان مردم و در جریانِ انقلاب به تفکری عمیق، برنامه ریزی طولانی مدت و خلقِ کلماتی مبتنی بر زبان، فکر و اندیشه قوم نیاز دارد. نمی توان با اعمالِ هیجانی، به دور از عقلانیت و غیرصادقانه به حیات در میان مردم امیدوار بود. تفکرِ انقلابی با هیچ کدام از این جریانات و اعمالی اینچنین نسبتی ندارد، اعمالی که عطف به کسبِ کرسی های قدرت در مجلس و یا تلاش برای ورود به پاستور معنا مییابند، حال آنکه دستیابی به چنین جایگاه‌هایی اگر بدور از تعقلِ دقیق و برنامه ریزی سامان‌مند، انقلابی و بومی باشد نمی‌تواند انقلابی‌گری نامیده شود بلکه تلاش برای بقای جریاناتِ فاسد قدرت و ثروت با مکانیسم‌های هیجانی و مقطعی و مبتنی بر فریبِ مردم و بازی با احساسات آنهاست.

این تصویر، یک وجه دیگر از حاقِ اتفاقاتِ فرهنگی و سیاسی در کشور است، وجه سیاسی برنامه عصرِ جدید و عصرجدیدها. وجهی که نمایانگرِ معامله و همراهی میان دو طیف است، طیفِ حاشیه نشینِ فرهنگی که انقلابی مینامندش و جریانات و حلقه‌های رسمیِ فرهنگی که در پی ورود به راس هرم قدرت است، بدون هیچگونه برنامه و اندیشه دقیق، مشخص و متفاوت از وضعیتِ فعلی و مبتنی بر هیجان، احساسات و لذتِ آنیِ مخاطب و پیاده نظامِ سیاسی. این تصویرِ روی دیگر برنامه ریزی برای سرگرمی در حوزه فرهنگ است، سرگرمیِ سیاسی برای روزهایی که مردم از وعده و کلمه خسته اند.

کلید واژه
یاسر جبرائیلی انتخابات مجلس نو علی اکبر رائفی‌پور وحید یامین‌پور سحر دانشور
نظرات
 • زهرامرادیان
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۸
  229 261

  چه عرض کنیم

 • ali gholami
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹
  335 245

  من از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم امیدوارم که جناب استاد رائفی پور همیشه سالم و سرزنده باشند و خداوند متعال ایشان را از گزند دشمنان و حسودان حفظ بدارد . و امید دارم ایشان برخلاف میل باطنی خود و از سر لطف وارد انتخابات نه مجلس بلکه ریاست جمهوری شوند و ریشه فساد را در این نظام اسلامی بخشکاند و حلاوت عدل را در جامعه اسلامی بگستراند و انشاءالله موجب اتصال این انقلاب به دستان مبارک حضرت مهدی (ع) شود. باز هم از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدم و از شما متشکرم

 • حسین خاص
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۱
  290 233

  هواداران مسحور شده!!!!! خودتی عمو جان:)

 • فریبا جعفری
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۲
  366 230

  قشنگ معلومه از کجا دارید میسوزید. میدونم کامنتم منتشر نمیشه اما همین که خودتون بخونید کافیه خیلی مغرضانه نوشتید مخصوصا اونجاش که گفتید: به گونه ای که امروز می توان او را مقبولِ طیف وسیعی از مردمِ که ارتباط چندانی با جامعه نخبگانیِ انقلابی و غیرانقلابی ندارند دانست

 • علی
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳
  237 239

  خاک بر سرتون با این متنتون ما کجا مسحور استاد هستیم شما یه مشت حسود هستید که نمیتونید ما را ببینید ما جز سعه صدر و اخلاق از استاد یاد نگرفتیم

 • منیژه
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳
  270 224

  تشکیل دولت جوان انقلابی در گام اول نیازمند مجلس جوان و کارآمد هست و باید تلاش کرد تا مجلس با حضور چهره های جوان و متعهد و متخصص تشکیل شود

 • Mr_boss
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۱
  284 217

  ادمینه سایت معلومه قشنگ داری میسوزیااا

 • amir gholami
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۸
  236 219

  مثل اینکه این دولت لیبرال نمیخواد خودش تموم شه . صبر انقلابیون حد داره با دم شیر بازی نکنید . ما آرزومونه استاد رو رئیس جمهور ببینیم نماینده که جای خود داره استاد از قدیم هم میگفتن تو انتخابات شرکت نمیکنن ولی در کل ماجرا 4 تا اسلام شناس و نخبه برن تو مجلس بهتره یا اون عقب افتاده های بی سواد لیست نا امیدی

 • علی
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۲
  250 235

  ما محسور عقلانیت،آیات و روایاتی که استفاده می کنه شدیم،شما محسور چی شدی پول؟

 • مهرداد تفته
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۴
  258 227

  متن سراسر تهمت و مخاطب قرار دادن طرفدارای رائفی پور برای دست کشیدن از طرفداری .... کجا طرفدارای رائفی پور ب کسی توهین کردن؟ خر حزب اللهی خیلی وقته گفته میشه همون اصطلاح خر مقدسه و خشک مذهبه سگ سوکلارم کلمه قشنگی نیست ولی شما بیشتر از این ناراحتید و دارید بالا و پایین میپرید... رائفی پور با صد تا ایرادش سگش شرف داره ب شماها

 • آوا رفیعی
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۵
  244 211

  این جمله رو استاد راعفی پورهمیشه از قول امام علی میگن که خواستی خوارکنی اما ستودی😂.این خیلی عالیه که به قدرت استاد اذعان دارید و میدونید وجهه و پایگاه اجتماعی مستحکمی بین قشر وسیعی از جامعه دارن.اگه فکر کنید که این پایگاه اجتماعی در اثر تلاش ها و نقشه خود استاد بوده سخت در اشتباهید چون عزت دست خداست و به هرکه بخواهد میبخشد.اگر استاد اینجور محبوب قلب جوانان ایرانی شده به خاطر چند ویژگی هست که براتون نام میبرم.اول اینکه استاد کلام قرآن و اهل بیت رو برای مردم میگن.دوم اینکه هیچ گاه از صراط عدل و انصاف خارج نمیشن و همیشه حق رو میگن.سوم شجاع بودن ایشون.چهارم وابسته نبودن ایشون به هیچ جریان سیاسی اینو خودتونم میدونید که اگر ایشون ریالی ازجایی بودجه مبگرفت یا وابسته به جایی بود عمرا نمیتونست اینجوری بی پروا حقیقت رو بگن و به باطل حمله ببرن.مورد بعدی حرف زدن ایشون به زبان متن جامعه و سااده سازی کردن مباحث.مورد بعدی که یکی ازمهم ترین علل کامیابی استاد هست علمی و منطقی صحبت کردن ایشون و سواد بالای ایشون.مورد بعدی مطالب نو و تحلیل های درست و منطقی ایشون.این ها گوشه ای از خصوصیات استاد بود که من گفتم.اینم بگم که منو خیلیای مثل من دین و کلا زندگی توام با آرامششون رو ابتدا مدیون خدا بعد ائمه بعد هم شخص استاد راعفی پور هستن.کافیه چشماتون رو باز کنیدو ببینید که چند نفر با سخنرانی های ایشون شیعه شدن یا به دین برگشتن چقدر جوونایی که بینش و بصیرت سیاسی پیدا کردن و عاشق انقلاب و نظام شدن.چه شبهه های سیاسی و دینی که با وجود سکوت و ناکارآمدی صدا و سیما و آموزش پرورش و بقیه جاها دز طرف استاد راعفی پور برای جوونا حل شده.اونم بدون گرفتن ریالی ازنهاد یا جای دولتی و حاکمیتی کاملا مردمی. و اما در مورد در حاشیه بودن استاد و جایگاه نداشتن بین افرادی مثل اقای یامین پورو جبراییلی باید بگم که اگ کارشکنی و تفرقه افکنی و بدگویی و تهمت زدنو تمسخر کردن امثال شماها نبود هیچ فاصله ای بین این دوستان نبود.(فردای قیامت خدا بدادتون برسه) و اما در مورد طرفداران استاد از لفظ خشمگین و محسور استفاده کرده بودی.باید بگم که ما پای درس استاد جز ادب.منطق و دلیل یاد نگرفتیم.شعار استاد و هوادارانشون اینه که (نحن ابناء الدلیل) ما فرزندان استدلالیم.این شمایید که چون دلیل و منطق وحرف حسابی ندارید یا فحاشی میکنید یا تمسخر یا بایکوت رسانه ای.و گفته بودین هوادارن محسور.با این حرفتون حتی یک درصد هم به من اجازه نمیدید دراستاد راعفی پور شک کنم.میدونید چرا؟؟؟؟ چون قرآن میگه همیشه یکی ازتهمت هایی که به پیامبران و کسایی که تبلیغ دین میکردن میزدن این بود که اینا جادوگرن اینا ساحرن😂. و اما اینکه یقه پاره میکنید و بهتون فشار اومده که نکنه یوقت استاد در انتخابات مجلس شرکت کنن.اولا باید بگم که استاد چندین بار گفتن من در هیچ انتخاباتی شرکت نمیکنم و حتی قسم به امام زمانی که براش سخنرانی میکنن خوردن.از اون گذشته.چه ایرادی داره استاد شرکت کنن؟؟؟؟ لایق تر از استاد؟؟؟؟؟ یعنی یه کسی مثل استاد از اون نماینده های کج و کوله مجلس که تو مجلس میشنن مشاعره میکنن بهتر نیستن؟؟؟؟ و در آخر گفته بودی که استاد فقط انتقاد میکنه و راه حلی ندارن.باید بگم که استاد به هر بخشی که انتقاد میکنن راهکار براش دارن.و راهکارهاشونم میبینید که قوانین جدیدی داره تصویب میشه مثل شفافیت و شکسته شدن انحصار کانون وکلا و تحولات در قوه قضاییه و وزارت بهداشت و غیره و غیره.... بازم میگم عزت دست خداست.پس با اراده الهی در نیوفتید که بد زمین میخورید والسلام یکی از هواداران محسور و خشمگین استاد علی اکبر راعفی پور 👌

 • حیدر
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۵
  244 239

  تیتر مطلب جنجالی تر از خود متن بود. با متن موافقم.... پیوندی میان فرهنگیان رسمی و غیر رسمی. واقعا چطو میشه سک سری سلبریتی های اجتماعی از رائفی پور و تتلو و علیزاده و ... یی هو در شبکه های تلویزونی و دیدار های شخصیت ها و... سر در میارن....

 • A.h
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۸
  252 226

  این حجم از تنفر و کینه بی سابقه هست.با این شرایط بیشتر از قبل به ایشون و هدفشون اطمینان پیدا کردم

 • محمد امینی
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۴
  251 224

  دوست عزیز بارها خود استاد رائفی پور تاکید کردن که قصد ندارن واسه مجلس کاندید بشن و دنبال قدرت نیستن تنها تعریفی که میتونم از ایشون داشته باشم حق طلب و حق گراس پس لطفا با این متنی که نوشتین جلوه دیوزگی سیاسیتون رو نمایش ندین چون مردم الان اون مردم سابق نیستن و بحمدالله اگاه تر شدن شمام سعی نکنید استاد تخریب کنید چون روسیاهیش میمونه واسه خودتون

 • محمد
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۲
  250 214

  استاد رائفی پور در قلب ما جا دارند و محبوبیت ایشان به خاطر کلام عقلانی و منطقی ایشان است. "جامعه نخبگانی" به مثابه همان "بیسواد" آن شخص است.

 • مَهدی
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۲
  247 224

  دوست عزیز شما که دیزی رو نخوردی چرا انقدر ترس خوردید!؟مزد این حجم از ترس،لاجرم مرگ خواهد بود!!!مرگ تدریجی سیاسیون قالب درغبار و غیرشفاف و مال اندوز و آقا زاده ساز...دکون خیلی ها تخته میشه،خیلی ها هم ماستا رو کیسه میکنن،کما اینکه بعضی ها هم قیمه ها رو‌جلوجلو دارن میریزن تو ماستا!

 • محمدامین مرتضوی
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۵
  229 212

  کی گفته ماطرفداران مسحور شده و عصبانی هستیم؟ بنده خودم طرفدار ایشونم و می دونم آقای رائفی پور انتقاد پذیر هستن و واقعا وقت می‌گذارند برای جوانان از خودشون مایه می گذارن ما آماده ی شنیدن نقد هستیم اما منصفانه. این نقد شما به هیچ عنوان منصفانه نیست. از دست شما آبگوشت نمیشه خورد اینهمه با غذاهای جورواجور سلفی میگیرن این آبگوشت چی داشت خدا می دونه😂

 • hanane
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۷
  222 218

  هرچقدرم بخوایید بنویسید ، باید اینو قبول کنید که هر کدوم از این سه تا جوونای انقلابی " محبوب مردم " هستند.شما نگران وضعیت مردم نباش !!

 • سید مرتضی
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۹
  262 225

  خودتونو کنترل کنید! هنوز راه در مبارزه با استاد درازه! همهٔ مزخرفاتتون رو یکجا نریزید رو دایره :)

 • رسول
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۴
  219 210

  شما هیچیتون نیست، از اجتماع انقلابیون ترسیدید همین، انقلابیون، نه چپ و راست، ما همیشه با چپ و راست سیاست زده مشکل داشتیم، و الا اگه هدف خدمت به مردم و پیش بردن اهداف انقلاب باشه دیگه چپ و راست برای آدم معنایی نداره

 • جواتی
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۸
  235 232

  آقا خیلی ناجوانمردانه دو خط توئیت رو ده خط نقد کردی ما از استاد هرچی دیدیم صداقت و درستی بوده

 • واعظی
  ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۰
  224 203

  با آرزوی توفیق برای استاد رائفی پور عزیز به نویسنده مطلب فوق توصیه میکنم حتما حتما شرح جنود عقل و جهل استاد رو گوش کنن جنود جهل در قلب و روحش بیداد میکنه متاسفانه

 • سروش مالمیر
  ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۰۱:۰۹
  177 167

  داره میسوزه میسوزه خخخخخ عشقه استاد د

 • فاطی امینی
  ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۰۲:۴۸
  171 163

  پس لابد خودتون ترسیدید از استاد که الان دارید بهش حمله میکنید . کافر همه را به کیش خود پندارد

 • رضا محمدی
  ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۸
  156 158

  یکی از مخاطبین اون توییت استاد رائفی پور خود شما هستی که از روی ترس و با غرض تحلیل های اشتباه رو به خورد قشر خاکستری جامعه میدی...

 • چ
  ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۶
  156 157

  ترسو آنلاین - آشی که براتون پخته شده 100 وجب روغن روشه خخخخخ

 • فاطمه
  ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۰
  155 167

  چقد صغری کبری چیدی بنده خدا، گذشت زمان تبلیغات به شیوه معاویه ... شیوه هاتونو عوض کنید بابا ب روز باشین. خبرنگاری ولی سواد رسانه ایت پایینه ها...آخ آخ آخ. راستی اون همه خشمی ک از لفظش ب کرات تو متنت استفاده کردی کاملا مشخصه ک تو وجودت موج میزنه، خودت بخون ی دور ، وقتی میخوندم تصویر نویسنده رو میدیدم ک هی از عصبانیت خودکارشو فشار میده لبشو میگزه چشماشو میدرونه و میچرخونه خلاصه ی چیز داغونی، آرومتر بابا...اونا ی آبگوشت خوردن شما فقط حرص...

 • P.p
  ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳
  156 155

  هواداران مسحور؟ عزیزم شما با مدارک و شواهد علمی بیا بحث کن اونوقت ما طرفداری و هواداری شما رو هم خواهیم کرد نگران نباشید حسادت بد است از بابهای کنفوسیوس.

 • Mlkmdn
  ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۷
  161 157

  اولا استاد رائفی پور خودشون بارها گفتن که برای نمایندگی مجلس اقدام نمی کنند .ثانیا ایشون با جامعه نخبگانی در تماس هستند و این موهومات ساخته و پرداخته ذهن شماست ام اگر جامعه نخبگانی در نظر شما کسانی هستند که از اول انقلاب به انقلاب ضربه زدن و توی چشم بر هم زدنی موضع عوض می کنن وبارها به انقلاب ضربه زدن و دل مردم ازشون خونه و خونشون بالا شهره و هییچ ابایی هم از طرح کردن این موضوع ندارن و عکس های سفره های آنچنانی شون در این وضعیت مرئم میاد بیرون ، خدا رو شاکریم که ارتباطی باهاشون ندارن .و هواداران مسحور شده که اگر منظور مائیم ما از خدا عاقل شدن تمام مسحورین رو خواستاریم .دم استاد گرم که با برنامه ریزی و کارهای بزرگ از خودشون دفاع میکنن نه با تلاش هایی مثل این متن!

 • مهدی حیدری
  ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۴
  157 158

  شما یه مشت ادم مریض .خود عاقل پندار حسودیدوباباهای حزبیتونم منابع به باد بده واحمق دستمال به دست غرب هستن .ما استاد دوس داریم چون حرف دلمون میزنه .در کل چیزهای که لایق خودتونه به دیگران نسبت ندید .

 • علی
  ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰
  158 150

  برو استغفار کن داداش اسسسسخخخفااار😁✌

 • مصطفی
  ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۴
  158 158

  همین متنی که نوشتید سند اینه که راه استاد درسته وگرنه این همه حمله بهش چه دلیلی میتونه داشته باشه

 • امین
  ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۹
  159 158

  مسحور شده شمایین که بجای جمع کردن گند کاری دولت محبوبتون باید حواستون باشه رائفی پور آبگوشت با کی میخوره.

 • وحید
  ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۹
  161 153

  اگه کاندید بشه که من بعید میدونم ،حتما بهش رای میدم ولی ایشون قصدشان اینه که راه و نشون بدن

 • استاد عزیزم رائفی پور
  ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۴
  160 156

  بسوزید. آقا بسوزید

 • سینا
  ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۳
  155 155

  بوی سوختگی همه حا رو برداشته ، عاشقتم و پشتت هستم استاد

 • محمدحکیم محمدی افغان
  ۴ تیر ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۱
  161 157

  اصلا هرچی میخواد باشه،من یه گمراه بودم که توسط استدلال های استاد راهمو کموبیش پیدا کردم و ممنونشم

 • بینام
  ۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۰
  114 114

  استاد چشم ماست وهیچ کس نمیتونه عشق استاد رو از ما بگیره

 • رضا ارباب
  ۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۲
  151 153

  به نام خداوند ضد صهیونیست . این تصویر به بنده که مخاطب استاد رائفی پور بوده؛ همراهی جناح های سیاسی مختلف را با جریان صراط مستقیم(جریان انقلابی) القاء میکند" گیرم که رائفی پور قصد مشارکت در انتخابات را داشته باشد! میتوان پرسید؟! ترس شما از چیست!؟ . آیا وجود یک انقلابی که محصول انقلاب این کشور در ۴۰ سال میباشد و تفکر رهبران واقعی این کشور را دارد، در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری؛ کاری اشتباست؟! چطور دکتران بی سواد #اصولگرا_#اصلاحطلب میتوانند در این انتخابات باشند؛ ولی یک انقلابی حق مشارکت در امور کشور خودش را ندارد؟! . درد شما از چیست که از آن مینالید؟! #رائفی_پور بود و نبودتان را به چالش کشیده ؛ شماهایی که دم از آزادی بیان میزنید اما از بردن نام خواهرزاده جاسوس رییس جمهور جاسوس'تان که منتخبتان است در تی وی ، میترسید....! واقعاک.... . رائفی پور را بخاطر افکارش دوس داریم نه صرفا کالبد وجودی'اش.. . . . .

 • ایرج
  ۷ تیر ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۶
  129 131

  پرچم بالاست... استاد سوشی هم بخوره ما پشتشیم.اصلا ما دوست داریم مسحور استاد باشیم :-) به کی چه؟ وااااااللللللا...

 • سهراب
  ۸ تیر ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۶
  132 124

  اخ اخ اخ یعنی شما اینهمه از استاد میترسید وه اینهمه بالا پایین کردین یه سری حرف های مغرضانه رو به خورد مخاطبهاتون بدید؟؟؟ مسحور شده هم شما هستید در کینه نسبت به هرکی که مثل شما حرف نمیزنه ما همه طرفدار عقل و منطق و حرف حساب هستیم

 • ناوا
  ۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۸
  121 115

  اخ اگر بشه چی میشه.نماینگی مجلس کمه ما خواهان ریاست جمهوریشون هستیم. خسته شدیم از پیر پاتالهای پر مدعای پولدار ..... یکی مثل خودمون با دغدغه های خودمون رو میخوایم

 • حزب اللهی
  ۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۰
  107 107

  نویسنده یک نقد نوشت چرا بعضی کامنت ها ی توهین آمیز ارسال می کنند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟